Måleribolaget har som målsättning att leverera och utföra ett sådant arbete att slutprodukten blir av högsta kvalitet. Vi strävar alltid efter att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov,krav och förväntningar. Samt att våra tjänster alltid ska kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag ska skötas så det blir en god referens.

Dessa mål följs upp genom att vi ständigt jobbar med förebyggande åtgärder och uppföljningar på alla arbeten, så vi utvecklas och kan möta våra kunders behov nu och i framtiden. Genom att ha kompetent, engagerad och serviceinriktad personal kontinuerligt vidareutbildas och tar ansvar för sina uppgifter. Med erfarenhet, flexibilitet och tillgänglighet i nära samarbete med kunden skapa långsiktiga relationer med dessa.

Vi på Måleribolaget ska fortlöpande arbete för att minska miljöbelastningar inom måleriet. Miljöarbetet ska styras av lagstiftning och branschregler genom att anpassa kraven i våra processer. Vi tycker därför att det är viktigt att använda sig av material som har lägsta inverkan på miljön, samt att begränsa uppkomsten av avfall och sorteras och lämnas till återvinningssystem.

Vi samarbetar med våra leverantörer för att uppdatera oss på marknadens senaste produkter för att kunna leverera ett måleri som har minsta möjliga miljöpåverkan. Material läggs på anvisade platser,spill material  tas om hand fortlöpande. Avfallet ska sorteras ut enligt gällande lagar. Vi skall hantera miljöfarligt avfall enligt anvisningar från myndigheter. Avfallet ska transporteras och tas omhand av godkända avfallshanterare. Allt material förvaras fukt och frostfritt inomhus. Material hämtas i lokal butik och skall uppfylla högsta miljökrav. Till större objekt beställs material direkt på arbetsplatsen. Kontroll av material med avseende på skador på produkt och/eller emballage, antal kolli och andra yttre iaktagelser  utförs i samband med avlastning. Tapeter kontrolleras så inga tryckfel eller olika färgbad förekommer. Egenkontroll bedrivs löpande och administreras av utförande personal. Slutkontroll eller slutbesiktning geonomförs för att visa att den färdiga produkten uppfyller specificerade krav.